Cube Provocation Play - Backgammon Dictionary

Cube Provocation Play In Persian

بازی تحریک آمیز مکعب

  1. خطایی در حرکت دادن مهره‌ها که حریف را در نوبت خود به داو دادن وادار می کند. این ترفند می تواند عمدی باشد، تلاشی برای تحریک حریف که پیشنهاد داو را زودتر از موعد بدهد، اما اصطلاح "بازی تحریک آمیز مکعب" اغلب به تمسخر برای اشاره به یک خطای آشکار استفاده می شود.

  2. حرکت مهره‌ها به شکلی که باعث شود حریف پیشنهاد داو دهد، آن هم در زمانی که حداقل یک بازی دیگر برای تعیین برنده باید انجام بگیرد و در این صورت است که حریف برای داو دادن به اشتباه می‌افتد. این در صورتی که بازی بهتر منجر به بی‌ثبات‌تر شدن موقعیت شود اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال موقعیت‌های پارادوکس ویزکارور.

Back

Languages
Submit a Translation