تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۷۴۵٬۴۰۵ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

drorange
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 34 ثانیه3:34
yuichi1
drorange0
امتیاز نکستامتیاز نکست1746.1791510.951
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده0.00
متخصص6.75
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی28.9
معمولی-14.5
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
tomiss
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 6 ثانیه4:06
rf240
tomiss1
امتیاز نکستامتیاز نکست1371.181885.363
نرخ عملکردنرخ عملکرد
میانه12.80
خارق العاده1.60
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-13.3
معمولی18.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
3
مشکوک 1بد 1خیلی بد 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
hurling
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 19 ثانیه3:19
zerozero3
hurling0
امتیاز نکستامتیاز نکست1324.051291.289
نرخ عملکردنرخ عملکرد
معمولی18.00
N/A0.00
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی18
N/A
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
0
0
ogkilla
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 44 ثانیه4:44
hurling0
ogkilla1
امتیاز نکستامتیاز نکست1291.2891870.136
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای9.90
متخصص5.60
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی0.8
معمولی2.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
خیلی بد 2
2
بد 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
maryam64
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 48 ثانیه3:48
herschelp0
maryam641
امتیاز نکستامتیاز نکست1280.3311275.831
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای8.95
حرفه‌ای11.05
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-8.1
خوب44.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
3
مشکوک 1بد 2
2
مشکوک 1خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
suyeun
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 23 ثانیه5:23
roiakurd3
suyeun1
امتیاز نکستامتیاز نکست1005.7961575.766
نرخ عملکردنرخ عملکرد
تازه کار24.05
میانه16.75
نرخ شانسنرخ شانس
خیلی خوب69.8
معمولی7.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
4
مشکوک 2بد 1خیلی بد 1
1
بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
3
داو از دست رفته bCP/aCP 1/1گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 0/1
1
گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0
aciess
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 47 ثانیه3:47
zainocovoran0
aciess1
امتیاز نکستامتیاز نکست1869.4811504.437
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.20
متخصص6.75
نرخ شانسنرخ شانس
بد-51.9
معمولی-5.1
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
3
مشکوک 2بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
parklovin
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 13 ثانیه5:13
torik.eblu0
parklovin1
امتیاز نکستامتیاز نکست1902.6011929.199
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.40
خارق العاده0.50
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی1.9
معمولی23.5
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
soleimani
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 20 ثانیه5:20
gammoko0
soleimani1
امتیاز نکستامتیاز نکست1908.4671770.434
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.10
سطح جهانی2.80
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی0.6
معمولی14.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
hesta.yers
V/ نک
1بازی مسابقه‌ای
8 دقیقه, 25 ثانیه8:25
vorkach1
hesta.yers0
امتیاز نکستامتیاز نکست1233.7371352.318
نرخ عملکردنرخ عملکرد
میانه13.40
معمولی18.50
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی4.4
معمولی-2.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
4
بد 3خیلی بد 1
6
مشکوک 5خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
frodo
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 39 ثانیه4:39
drorange1
frodo0
امتیاز نکستامتیاز نکست1507.2621762.042
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.15
سطح جهانی4.45
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی4.1
بد-33.3
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
marykaka
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 45 ثانیه5:45
fab.gruner0
marykaka1
امتیاز نکستامتیاز نکست1763.2461422.547
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.80
تازه کار23.30
نرخ شانسنرخ شانس
خیلی بد-76.8
معمولی-10.8
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
بد 1
4
مشکوک 2خیلی بد 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب