تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۲۴۹٬۰۷۹ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

mehmet
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 58 ثانیه3:58
saichand0
mehmet1
امتیاز نکستامتیاز نکست1795.268-1.7642001.654+1.764
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.20
خارق العاده2.00
نرخ شانسنرخ شانس
خوب35.5
خیلی خوب72.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
pooneh
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه5:00
facundo0
pooneh1
امتیاز نکستامتیاز نکست1615.02-9.4941539.717+7.449
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای9.55
متخصص5.25
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-28
معمولی7.8
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
4
مشکوک 4
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
aradlevytan
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 33 ثانیه4:33
baltazar0
aradlevytan1
امتیاز نکستامتیاز نکست1886.807-5.5811593.093+9.387
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی3.35
سطح جهانی3.15
نرخ شانسنرخ شانس
بد-55
معمولی26.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
rahn.lisett
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 4 ثانیه4:04
rishab.kapoor0
rahn.lisett1
امتیاز نکستامتیاز نکست1792.528-4.9841798.114+5.821
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.65
خارق العاده0.45
نرخ شانسنرخ شانس
خوب38.5
خوب35.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
gantati
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 51 ثانیه5:51
mr.taylor1
gantati0
امتیاز نکستامتیاز نکست1886.529+0.9721838.1570
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای7.70
متخصص6.20
نرخ شانسنرخ شانس
خیلی خوب61.8
خوب56.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
3
مشکوک 2بد 1
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
alberto_felix79
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 6 ثانیه4:06
aragorn1
alberto_felix790
امتیاز نکستامتیاز نکست1993.234+1.0172022.5010
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای7.80
سطح جهانی3.90
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-8.8
معمولی-8
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
3
مشکوک 2بد 1
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
pooneh
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 2 ثانیه6:02
leopoldo0
pooneh1
امتیاز نکستامتیاز نکست1951.2601535.296+4.421
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.75
معمولی18.90
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی19
خیلی خوب74.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
5
مشکوک 1بد 1خیلی بد 3
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
batsythemuse
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 41 ثانیه4:41
jeetu_k1
batsythemuse0
امتیاز نکستامتیاز نکست1810.477+2.621609.8040
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.80
خارق العاده1.45
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی23.9
معمولی-29.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
newton
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 27 ثانیه3:27
facundo1
newton0
امتیاز نکستامتیاز نکست1603.943+11.0771982.689-2.429
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.50
متخصص6.15
نرخ شانسنرخ شانس
خوب40
خوب36.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
lunalena
V/ مدرن
5بازی مسابقه‌ای
12 دقیقه, 58 ثانیه12:58
benjiro5
lunalena0
امتیاز نکستامتیاز نکست1570.192+16.0792011.4440
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای10.70
حرفه‌ای10.35
نرخ شانسنرخ شانس
خوب37.2
بد-31.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
4
مشکوک 4
3
مشکوک 1بد 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
8
داو از دست رفته bCP/aCP 8/0
2
داو از دست رفته bCP/aCP 1/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0
fahad
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 15 ثانیه5:15
federico0
fahad3
امتیاز نکستامتیاز نکست1554.917-9.1061994.125+2.037
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای11.85
حرفه‌ای9.05
نرخ شانسنرخ شانس
بد-34.8
معمولی23.8
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
1
گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0
5
داو از دست رفته bCP/aCP 4/1
devereaux
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 41 ثانیه5:41
blakelee_sutton1
devereaux0
امتیاز نکستامتیاز نکست1654.748+3.911619.8390
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.00
خارق العاده1.60
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی1.8
معمولی15.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
بد 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
muhammed
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
8 دقیقه, 26 ثانیه8:26
michy_o0
muhammed1
امتیاز نکستامتیاز نکست2172.85601614.639+6.069
نرخ عملکردنرخ عملکرد
متخصص7.15
متخصص7.35
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-6.9
خوب57.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 1بد 1
3
مشکوک 1بد 1خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
yadir87
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 20 ثانیه6:20
ah_beugurr0
yadir873
امتیاز نکستامتیاز نکست1848.498-9.4511782.475+11.002
نرخ عملکردنرخ عملکرد
معمولی20.90
میانه14.05
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-7
خوب47.9
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
3
مشکوک 2خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
1
گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0
1
داو اشتباه bDP/aTG 0/1
cavalcante
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 26 ثانیه4:26
halikantas1
cavalcante0
امتیاز نکستامتیاز نکست1678.297+5.091628.565-5.479
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.45
سطح جهانی4.05
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-7.3
بد-39.8
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
alrockmore
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 55 ثانیه4:55
monteiro_silva0
alrockmore1
امتیاز نکستامتیاز نکست1803.713-4.9651794.89+2.01
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای7.70
سطح جهانی3.35
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی0.9
معمولی29.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
3
مشکوک 3
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب