تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۶۶۵٬۰۳۵ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

esk
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 13 ثانیه4:13
ramzan.d0
esk1
امتیاز نکستامتیاز نکست1859.6741743.087
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی5.00
حرفه‌ای8.55
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-25.2
معمولی25.5
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
بد 1
3
مشکوک 1بد 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
aurcadio
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 48 ثانیه3:48
puzzone0
aurcadio1
امتیاز نکستامتیاز نکست1574.9471834.798
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.85
خارق العاده0.15
نرخ شانسنرخ شانس
بد-50
معمولی7.5
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
mehdii
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 4 ثانیه6:04
bagz0
mehdii1
امتیاز نکستامتیاز نکست1846.4021804.28
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.05
متخصص6.25
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-4.8
معمولی25.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
2
مشکوک 1بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
1354shahab
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 50 ثانیه4:50
and_row0
1354shahab1
امتیاز نکستامتیاز نکست1878.9461383.472
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.85
متخصص5.50
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-28.6
معمولی20.1
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
2
بد 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
behind_you
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 56 ثانیه4:56
mrjacob1
behind_you0
امتیاز نکستامتیاز نکست1711.5221805.736
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.70
سطح جهانی2.95
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-26.5
بد-41.3
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
7688001
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 36 ثانیه4:36
scratch0
76880011
امتیاز نکستامتیاز نکست1849.4441917.153
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی3.75
متخصص6.55
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-7.8
خوب49.1
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
azeri
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 41 ثانیه4:41
dice0
azeri1
امتیاز نکستامتیاز نکست1758.8181601.86
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.80
خارق العاده2.40
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-14.2
معمولی-7.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
amante
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 58 ثانیه3:58
habib.eb1
amante0
امتیاز نکستامتیاز نکست1687.6271801.877
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی3.15
سطح جهانی2.80
نرخ شانسنرخ شانس
خوب39.6
معمولی-2.5
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
doodle
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 23 ثانیه4:23
chairmanofthebored1
doodle0
امتیاز نکستامتیاز نکست1727.0411835.562
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.65
سطح جهانی3.40
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی13.6
معمولی3.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
بد 1
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
northman
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 38 ثانیه6:38
buja0
northman3
امتیاز نکستامتیاز نکست1882.4861930.699
نرخ عملکردنرخ عملکرد
میانه15.25
متخصص6.70
نرخ شانسنرخ شانس
خیلی بد-103.2
خیلی خوب137.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
3
مشکوک 2بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
0
0
mehdii
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 43 ثانیه4:43
bagz1
mehdii0
امتیاز نکستامتیاز نکست1845.4261804.28
نرخ عملکردنرخ عملکرد
متخصص5.65
سطح جهانی3.85
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی8.1
معمولی-27.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 1بد 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
mirian432
V/ مدرن
5بازی مسابقه‌ای
12 دقیقه, 39 ثانیه12:39
cliffside0
mirian4325
امتیاز نکستامتیاز نکست1733.5731832.004
نرخ عملکردنرخ عملکرد
حرفه‌ای11.10
حرفه‌ای8.60
نرخ شانسنرخ شانس
بد-37.3
خیلی خوب77.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
5
مشکوک 3بد 1خیلی بد 1
3
مشکوک 3
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
1
داو از دست رفته bCP/aCP 1/0
2
داو از دست رفته bCP/aCP 1/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0