تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۲۱۶٬۴۱۵ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

golafshan
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 56 ثانیه3:56
born_a_killer0
golafshan1
امتیاز نکستامتیاز نکست1791.2931532.936
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.90
متخصص5.50
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی2
معمولی11.6
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
3
مشکوک 3
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
deadguru
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 12 ثانیه5:12
shapev0
deadguru1
امتیاز نکستامتیاز نکست1746.2951791.446
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.30
سطح جهانی2.80
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-28.3
معمولی22.3
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
ramtin_kamali
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 28 ثانیه4:28
veronica0
ramtin_kamali1
امتیاز نکستامتیاز نکست1675.0461778.871
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.35
خارق العاده2.40
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-20.7
معمولی25.1
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
andr3s
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 11 ثانیه4:11
la_pei1
andr3s0
امتیاز نکستامتیاز نکست1748.0321674.494
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.60
سطح جهانی3.50
نرخ شانسنرخ شانس
خوب33.4
معمولی-3.3
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
jorgen
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 56 ثانیه6:56
supermind3
jorgen0
امتیاز نکستامتیاز نکست1673.8381775.965
نرخ عملکردنرخ عملکرد
متخصص7.20
متخصص5.20
نرخ شانسنرخ شانس
خوب51.1
معمولی29.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
بد 2
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
2
داو از دست رفته bCP/aCP 0/2
1
گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 0/1
enigail
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 13 ثانیه3:13
chairmanofthebored1
enigail0
امتیاز نکستامتیاز نکست1465.771686.32
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.00
سطح جهانی2.85
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی17.9
معمولی-3.9
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب