تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۶۳۸٬۶۶۲ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

thiago
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 6 ثانیه5:06
turna_yurki1
thiago0
امتیاز نکستامتیاز نکست1916.5991638.677
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده1.65
خارق العاده0.15
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی14.8
معمولی-12.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
juma_valeiras
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 44 ثانیه3:44
baramidzee1
juma_valeiras0
امتیاز نکستامتیاز نکست1882.5251780.813
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده0.65
سطح جهانی4.10
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-21.5
خیلی بد-93.1
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
campact
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 1 ثانیه5:01
jukola1
campact0
امتیاز نکستامتیاز نکست2042.442091.24
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.30
خارق العاده1.50
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی26.1
معمولی-18.9
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
بد 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
joshua_allen
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 35 ثانیه3:35
patato.l1
joshua_allen0
امتیاز نکستامتیاز نکست1852.0581791.346
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.35
سطح جهانی3.85
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی18.4
معمولی-23.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
lucid_fossa
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 20 ثانیه3:20
z.i.z.u0
lucid_fossa1
امتیاز نکستامتیاز نکست1894.4172039.769
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.80
خارق العاده0.05
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-16.5
خوب37.3
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
deschamps
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
7 دقیقه, 23 ثانیه7:23
maxwell113
deschamps1
امتیاز نکستامتیاز نکست1888.3661910.936
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی3.30
میانه12.85
نرخ شانسنرخ شانس
خوب42
معمولی4.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
3
مشکوک 2خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
0
3
داو از دست رفته bCP/aCP 1/1داو اشتباه bDP/aTG 0/1