تورنمنت‌های تخته‌نرد

تورنمنت‌ها

نوع

Dice Duel #2

Dice Duel (Backgammon Tournament) / Final Match to 5

شروع در
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتسریع
 • طول3
ورودی 62 / 512
alexm
shahan
sevencenter
sadegh112
pooya20
milaaaaad
+57

Royale #2

Royale: Crowning the Champion / Final Match to 7

شروع در
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتسریع
 • طول5
ورودی 51 / 512
shahan
alexm
sevencenter
sadegh112
milaaaaad
tabriz_7525
+46

Tavla (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهسنتی
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 0 / 4

Standard (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول7
ورودی 0 / 4

Standard

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول7
ورودی 2 / 4
siyamak
hamidirz

Tavla

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهسنتی
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 1 / 4
hamidirz