تورنمنت‌های تخته‌نرد

تورنمنت‌ها

نوع

Lucky Dice #3

Lucky Dice / Quick elimination tournament.

شروع در
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتسریع
 • طول1
ورودی 196 / 1024
mse78
winner2030
aref24
rf24
meysam28
behnamm
+191

BG Glory #3

Backgammon Glory / Elimination tournament.

شروع در
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتسریع
 • طول5
ورودی 155 / 1024
mse78
winner2030
aref24
rf24
meysam28
behnamm
+150

Tavla (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهسنتی
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 0 / 4

Standard (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول7
ورودی 0 / 4

Tavla

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهسنتی
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 3 / 4
hany
amir.zhik
manouchehr

Standard

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول7
ورودی 0 / 4