تورنمنت‌های تخته‌نرد

تورنمنت‌ها

نوع

Quick (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول1
ورودی 0 / 4

Standard (+1 Coin)

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودی1 + 0.1
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 1 / 4
Player: devermin

Standard

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول3
ورودی 2 / 4
Player: saeid.ma
Player: twink

Quick

Alpha-V

شروع در رزرو تمام صندلی‌ها
 • سویهمدرن
 • مبلغ ورودیرایگان
 • ساعتمتوسط
 • طول1
ورودی 0 / 4