رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیازسالماههفتهروز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2421
تجربه1618
بالاترین امتیاز2421
برد / باخت673 / 589
2
shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2418.23
تجربه2847
بالاترین امتیاز2418.23
برد / باخت1160 / 1037
3
aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2371.712
تجربه5876
بالاترین امتیاز2400
برد / باخت746 / 548
4
primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2237.136
تجربه1151
بالاترین امتیاز2237.136
برد / باخت275 / 213
5
US Flag
hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2105.19
تجربه3932
بالاترین امتیاز2284.015
برد / باخت1070 / 988
6
peyman5050

peyman5050

@peyman5050
رتبه‌بندی2093.583
تجربه5645
بالاترین امتیاز2128.849
برد / باخت1097 / 924
7
labenksy

labenksy

@labenksy
رتبه‌بندی2081.446
تجربه2914
بالاترین امتیاز2123.149
برد / باخت497 / 381
8
BG Flag
monika

monika

@monika
رتبه‌بندی2044.761
تجربه414
بالاترین امتیاز2052.686
برد / باخت221 / 151
9
BY Flag
dimitris

dimitris

@dimitris
رتبه‌بندی2023.192
تجربه2941
بالاترین امتیاز2023.192
برد / باخت654 / 567
10
milad7

milad7

@milad7
رتبه‌بندی2013.272
تجربه1344
بالاترین امتیاز2013.272
برد / باخت307 / 241
11
karl99

karl99

@karl99
رتبه‌بندی2011.243
تجربه394
بالاترین امتیاز2018.605
برد / باخت197 / 163
12
karlsbad

karlsbad

@karlsbad
رتبه‌بندی2006.575
تجربه446
بالاترین امتیاز2013.325
برد / باخت218 / 204
13
karlbg

karlbg

@karlbg
رتبه‌بندی2004.784
تجربه543
بالاترین امتیاز2009.645
برد / باخت259 / 228
14
yonah

yonah

@yonah
رتبه‌بندی1998.548
تجربه1379
بالاترین امتیاز2027.016
برد / باخت329 / 260
15
SK Flag
semofersner

semofersner

@semofersner
رتبه‌بندی1992.464
تجربه2218
بالاترین امتیاز2007.702
برد / باخت459 / 405
16
eth8

eth8

@eth8
رتبه‌بندی1991.347
تجربه565
بالاترین امتیاز1995.626
برد / باخت126 / 105
17
clayton

clayton

@clayton
رتبه‌بندی1988.848
تجربه983
بالاترین امتیاز2022.253
برد / باخت255 / 204
18
2morrow

2morrow

@2morrow
رتبه‌بندی1981.806
تجربه2005
بالاترین امتیاز1981.806
برد / باخت450 / 367
19
TR Flag
yilmaz_b

yilmaz_b

@yilmaz_b
رتبه‌بندی1978.098
تجربه2420
بالاترین امتیاز1995.877
برد / باخت524 / 470
20
rolo_lowe

rolo_lowe

@rolo_lowe
رتبه‌بندی1972.199
تجربه2025
بالاترین امتیاز1978.046
برد / باخت447 / 386
21
TR Flag
omuroguzhan

omuroguzhan

@omuroguzhan
رتبه‌بندی1968.678
تجربه2661
بالاترین امتیاز1982.79
برد / باخت553 / 500
22
EC Flag
fantasy

fantasy

@fantasy
رتبه‌بندی1968.554
تجربه1511
بالاترین امتیاز1974.535
برد / باخت344 / 257
23
MY Flag
de_roon

de_roon

@de_roon
رتبه‌بندی1967.769
تجربه1539
بالاترین امتیاز1969.979
برد / باخت345 / 278
24
CH Flag
xander

xander

@xander
رتبه‌بندی1966.999
تجربه1718
بالاترین امتیاز1966.999
برد / باخت368 / 330
25
garrafon

garrafon

@garrafon
رتبه‌بندی1964.726
تجربه654
بالاترین امتیاز1964.726
برد / باخت147 / 101
26
AT Flag
lenn_verdug

lenn_verdug

@lenn_verdug
رتبه‌بندی1960.626
تجربه1730
بالاترین امتیاز1962.789
برد / باخت361 / 313
27
IN Flag
shakil

shakil

@shakil
رتبه‌بندی1959.95
تجربه1125
بالاترین امتیاز1959.95
برد / باخت265 / 204
28
m.navarro

m.navarro

@m.navarro
رتبه‌بندی1956.566
تجربه455
بالاترین امتیاز1965.741
برد / باخت100 / 69
29
HR Flag
guswuwan

guswuwan

@guswuwan
رتبه‌بندی1955.98
تجربه1914
بالاترین امتیاز1955.98
برد / باخت411 / 363
30
IR Flag
sirus_talane

sirus_talane

@sirus_talane
رتبه‌بندی1954.653
تجربه1447
بالاترین امتیاز1963.786
برد / باخت335 / 260