رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیازسالماههفتهروز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
NL Flag
oom_henk

oom_henk

@oom_henk
رتبه‌بندی2403.919
تجربه1436
بالاترین امتیاز2406.798
برد / باخت409 / 329
2
karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2389.293
تجربه1512
بالاترین امتیاز2398.912
برد / باخت621 / 543
3
IR Flag
shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2375.252
تجربه2694
بالاترین امتیاز2387.905
برد / باخت1070 / 984
4
artificial_intelegence

artificial_intelegence

@artificial_intelegence
رتبه‌بندی2363.541
تجربه5353
بالاترین امتیاز2423.163
برد / باخت2046 / 1853
5
tobeornot

tobeornot

@tobeornot
رتبه‌بندی2345.095
تجربه909
بالاترین امتیاز2350.636
برد / باخت301 / 236
6
BE Flag
miss.daisy

miss.daisy

@miss.daisy
رتبه‌بندی2332.326
تجربه2195
بالاترین امتیاز2344.471
برد / باخت572 / 461
7
aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2321.531
تجربه4874
بالاترین امتیاز2388.033
برد / باخت570 / 410
8
physikler

physikler

@physikler
رتبه‌بندی2267.947
تجربه8529
بالاترین امتیاز2276.209
برد / باخت976 / 869
9
AU Flag
hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2267.683
تجربه5472
بالاترین امتیاز2277.994
برد / باخت750 / 672
10
CA Flag
joust

joust

@joust
رتبه‌بندی2216.309
تجربه2043
بالاترین امتیاز2218.716
برد / باخت451 / 402
11
chrrywllss

chrrywllss

@chrrywllss
رتبه‌بندی2214.482
تجربه2768
بالاترین امتیاز2229.352
برد / باخت409 / 349
12
LB Flag
keypick

keypick

@keypick
رتبه‌بندی2214.27
تجربه8932
بالاترین امتیاز2228.546
برد / باخت1048 / 1026
13
CA Flag
primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2214.164
تجربه1145
بالاترین امتیاز2214.164
برد / باخت269 / 208
14
IR Flag
farzad

farzad

@farzad
رتبه‌بندی2213.134
تجربه8390
بالاترین امتیاز2213.134
برد / باخت1050 / 910
15
SI Flag
zipper

zipper

@zipper
رتبه‌بندی2206.366
تجربه2594
بالاترین امتیاز2223.894
برد / باخت772 / 726
16
DE Flag
arendjochen

arendjochen

@arendjochen
رتبه‌بندی2206.356
تجربه11104
بالاترین امتیاز2250.239
برد / باخت1277 / 1199
17
JP Flag
marti

marti

@marti
رتبه‌بندی2202.617
تجربه9899
بالاترین امتیاز2233.873
برد / باخت1085 / 966
18
PT Flag
markz

markz

@markz
رتبه‌بندی2189.271
تجربه5667
بالاترین امتیاز2189.271
برد / باخت773 / 674
19
coco1980

coco1980

@coco1980
رتبه‌بندی2187.454
تجربه4377
بالاترین امتیاز2212.407
برد / باخت636 / 587
20
zero

zero

@zero
رتبه‌بندی2184.956
تجربه9632
بالاترین امتیاز2239.67
برد / باخت1002 / 814
21
chance

chance

@chance
رتبه‌بندی2184.719
تجربه10025
بالاترین امتیاز2230.655
برد / باخت1033 / 994
22
CA Flag
denver

denver

@denver
رتبه‌بندی2184.62
تجربه4278
بالاترین امتیاز2224.052
برد / باخت463 / 387
23
juliane

juliane

@juliane
رتبه‌بندی2183.223
تجربه8371
بالاترین امتیاز2218.621
برد / باخت1067 / 954
24
DE Flag
melanie

melanie

@melanie
رتبه‌بندی2180.087
تجربه8373
بالاترین امتیاز2260.566
برد / باخت1090 / 979
25
bitcoin

bitcoin

@bitcoin
رتبه‌بندی2177.754
تجربه7486
بالاترین امتیاز2211.345
برد / باخت963 / 895
26
CA Flag
steph

steph

@steph
رتبه‌بندی2176.729
تجربه10694
بالاترین امتیاز2211.952
برد / باخت1302 / 1256
27
zand

zand

@zand
رتبه‌بندی2176.233
تجربه7542
بالاترین امتیاز2225.441
برد / باخت940 / 852
28
CO Flag
finisher

finisher

@finisher
رتبه‌بندی2173.848
تجربه4360
بالاترین امتیاز2193.365
برد / باخت593 / 575
29
sweetly

sweetly

@sweetly
رتبه‌بندی2173.044
تجربه8855
بالاترین امتیاز2176.787
برد / باخت839 / 796
30
JP Flag
michy_o

michy_o

@michy_o
رتبه‌بندی2172.856
تجربه2656
بالاترین امتیاز2185.914
برد / باخت421 / 335