توپ بادی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توپ بادی

  1. پرتاب تاس ضعیف دور از انتظار، مخصوصا پرتاب تاسی که فرصت زدن و یا ساختن خان را از بین ببرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه