مهمات - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهمات

  1. مهره‌هایی که در موقعیت حمله هستند، مخصوصا اگر در منقطه‌ی حمله قرار گرفته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه