قهوه‌خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قهوه‌خانه

  1. صحبت های گمراه کننده برای گیج کردن حریف. به عنوان مثال، در بازی شوئت، یکی از بازیکن گروه به کاپیتان توصیه می‌کند که پیشنهاد دو برابری ندهد در حالی که به خوبی می داند کاپیتان این‌کار را خواهد کرد، او سلولی را وسوسه می کند که نابخردانه داو را بپذیرد (این مثال در بهترین حالت از نظر اخلاقی روایت شد).

زبان‌ها
ثبت ترجمه