موقعیت متصل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت متصل

  1. موقعیتی که در آن هر پانزده مهره بازیکن در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند. موقعیتی که به خوبی متصل است و احتمالا این ارتباط به خوبی باقی خواهد ماند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه