بازی های مکاتبه ای - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی های مکاتبه ای

  1. بازی هایی که به وسیله‌ی ایمیل انجام می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه