تخته نرد هلندی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد هلندی

  1. یک سویه‌ی تخته نرد که در آن بازیکنان در شرایطی که تمامی مهره ها بیرون قرار گرفته‌اند بازی را شروع می کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه