قطع ارتباط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قطع ارتباط

  1. [_تشریح شده توسط دنی کلاینمن در کتاب [جفت شش‌ها از روی پیشخوان]] تاثیر منفی بر انعطاف پذیری مهره‌‌های ذخیره که دقیقاً شش خال از هم فاصله دارند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه