انعطاف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انعطاف

  1. موقعیتی که مهره‌ها در آن به نحوی چیده شوند تا با بیشتر پرتاب‌ها، امکان بازی راحت و مطمئن وجود داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه