بازی اجباری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی اجباری

  1. یک تاس که فقط یک بازی برای آن ممکن باشد

زبان‌ها
ثبت ترجمه