دختران (دختر‌ها) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دختران (دختر‌ها)

  1. پرتاب تاس جفت پنج.

زبان‌ها
ثبت ترجمه