ژاکت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ژاکت

  1. یک بازی که زمانی در فرانسه محبوب بود که در آن بازیکنان از گوشه‌های مورب مخالف شروع می‌کنند و در همان جهت در اطراف تخته حرکت می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه