آخرین اعلان برای صبحانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آخرین اعلان برای صبحانه

  1. آخرین فرصتی پرتاب تاس که به بازیکن شانس برنده شدن در بازی یا مارس کردن حریف را می دهد. از فیلیپ مارتین در کتاب تخته نرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه