جهش عاشقان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جهش عاشقان

  1. پرتاب گشایش بازی با تاس ۶-۵ از مهره از خان ۱ حریف به خان میانی حرکت داده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه