فرد در سلول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرد در سلول

  1. به سلولی اشاره دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه