بازی مکانیکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی مکانیکی

  1. حرکتی که به دلیل سادگی با اندکی فکر کردن قابل انجام باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه