خان-میانی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-میانی

  1. سیزدهمین خان شما (دوازدهمین خان حریف) که پنج مهره در ابتدای بازی بر روی آن قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه