خان باز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان باز

  1. یک موقعیت/خان بر روی تخته که توسط دو یا چند مهره‌ی حریف اشغال نشده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه