تورونه-کیس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تورونه-کیس

  1. یک بازی محبوب قرن هفدهمی در فرانسه که بازیکنان هر کدام فقط سه مهره داشته و فقط در سمت صفحه‌ی تخته نرد خودشان بازی می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه