بازی سه تایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی سه تایی

  1. اشاره به مارس سیاه دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه