حالت مدرس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حالت مدرس

  1. حالتی که در بعضی از برنامه‌های بازی تخته نرد قابل انتخاب است به این صورت که در صورت فعال بودن حالت مدرس، رایانه حرکات شما را در حین انجام بازی تحلیل و ارزیابی می‌کند و در مورد هر خطایی که توسط شما انجام شده باشد، هشدار می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه