پذیرفتن داو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پذیرفتن داو

  1. پذیرفتن ادامه‌ی بازی با امتیاز یا شرط دو برابر پس از آنکه حریف داو (Double) داد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه