داو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو

  1. پیشنهادیست که توسط یکی از بازیکنان در حین بازی (در نوبت خودش و پیش از ریختن تاس) به حریف برای دو برابر کردن شرط فعلی بازی داده می‌شود. حریف ممکن است داو را رد کند و این به معنی انصراف از ادامه‌ی آن دور از بازی است و شرط فعلی (بدون دوبرابر شدن) را می‌بازد. در غیر این صورت، او باید داو را بپذیرید تا بازی با دوبرابر شرط قبلی ادامه پیدا کند. بازیکنی که داو را می‌پذیرد، صاحب مکعب می‌شود و در ادامه‌ی روند آن بازی صرفا صاحب مکعب می‌تواند داو بعدی را پیشنهاد دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه