شرط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شرط

  1. میزان شرط بندی بازیکنان در یک بازی تخته‌نرد (۱) است. مبلغ شرط فعلی با ضرب شرط اولیه در مکعب داو محاسبه می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه