شرط اولیه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شرط اولیه

  1. مبلغی که در ابتدای یک بازی تخته نرد شرط بندی شده است. در پایان بازی، این مبلغ در مقدار نهایی مکعب دو برابری ضرب می شود و همچنین اگر پیروزی با مارس همراه باشد، دوباره در مقدار ۲ ضرب می‌شود و یا اگر سیاه‌مارس باشد در مقدار ۳ ضرب خواهد شد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه