مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مارس

  1. یک بازی پایان یافته‌ی تخته نرد که در آن بازیکن بازنده هیچ مهره ای را بیرون نکرده باشد. مارس را بازی دوتایی نیز می‌نامند، چرا که برنده دو برابر ارزش مکعب دوبرابری امتیاز دریافت می‌کند. در بازی پولی، در صورت استفاده از قانون جاکوبی، اگر در طول بازی از مکعب دو برابر هیچ استفاده‌ای نشده باشد، در انتهای بازی مارس نیز نادیده گرفته شده و بی تاثیر خواهد بود.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه