بازی پولی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی پولی

  1. سبک معمولی از رقابت در تخته نرد که در آن بازی ها به صورت انفرادی انجام می شود و شرکت کنندگان روی نتیجه شرط بندی می‌کنند. در پایان هر بازی، بازنده مبلغ توافق شده شرط اولیه را ضرب در مقدار مکعب دو برابری به برنده می پردازد و البته در صورتی که برد مارس باشد مبلغ پرداختی یک‌بار دیگر در ۲ ضرب می‌شود و یا اگر برد مارس سیاه باشد ضرب در ۳ انجام می‌گیرد. تخته نرد پولی معمولاً با استفاده از قانون جاکوبی بازی می‌شود و شرکت‌کنندگان ممکن است برای استفاده از قوانین داو خودکار یا بیورز باهم توافق کنند. مقایسه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه