قانون جاکوبی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون جاکوبی

  1. [به نام اسوالد جاکوبی، که این قانون را پیشنهاد کرد.] قاعده ای رایج در بازی‌های پولی که تعیین می‌کند اگر در طول بازی هیچ یک از بازیکنان داو نداده باشند، مارس و سیاه‌مارس فقط به عنوان یک بازی تک در نظر گرفته می‌شود و هیچ امتیاز اضافی برای برنده وجود ندارد. قانون جاکوبی در بازی‌های مسابقه‌ای استفاده نمی شود. این قانون با حذف موقعیت‌هایی که بازیکنان سعی در اجتناب از داو دارند، سرعت بازی را افزایش می‌دهد تا بتوانند برای مارس کردن حریف بازی کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه