بازی تکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی تکی

  1. یک بازی کامل شده که در آن مارس یا سیاه‌مارس اتفاق نیفتاده باشد؛ بازی‌ای که در آن بازیکن بازنده حداقل یک مهره را بیرون کشیده باشد. برنده یک بازی تکی مقدار مکعب دوبرابری را دریافت می کند و هیچ جایزه‌ی اضافی دریافت نمی کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه