شرط جاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شرط جاری

  1. شرط اولیه ضرب در مقدار فعلی مکعب دوبرابری.

زبان‌ها
ثبت ترجمه