رد کردن داو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رد کردن داو

  1. عدم پذیرش داو پس از آنکه حریف پیشنهاد داو یا دوبرابر را ارائه کرد، که در این صورت بجای ادامه‌ی بازی با دو برابر شدن میزان شرط، بازیکن از ادامه‌ی آن دور بازی انصراف می‌دهد.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه