صاحب مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

صاحب مکعب

  1. بازیکنی که آخرین داو ارائه شده در بازی را پذیرفت. او مکعب را در بر روی صفحه در سمت خودش قرار می‌دهد تا مشخص شود که صرفا او می‌تواند داو بعدی بازی را ارائه کند.

    بخوانید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه