مالکیت مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مالکیت مکعب

  1. بازیکنی که حق دارد داو بعدی بازی را پیشنهاد بدهد. در شروع بازی مکعب در وسط صفحه قرار دارد و هر دو بازیکن می‌توانند داو بدهند. پس از آنکه یک بازیکن پیشنهاد داو حریف را قبول کند، او صاحب مکعب می‌شود و تنها او می‌تواند داو بعدی بازی را پیشنهاد بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه