مکعب میانی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکعب میانی

  1. موقعیت قرارگیری مکعب داو پیش از آنکه هر یک از بازیکنان داو پیشنهاد کنند. در شروع هر بازی، مکعب میانی در وسط صفحه بین دو بازیکن قرار می‌گیرد و این در حالی است که عدد ۶۴ را نشان می‌دهد (بیانگر مقدار ۱ می‌باشد).

زبان‌ها
ثبت ترجمه