مالک مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مالک مکعب

  1. بازیکنی که آخرین پیشنهاد داو را پذیرفته باشد همانطور که می‌دانید مکعب دوبرابری را در اختیار خواهد گرفت. مالک مکعب را در سمت خودش قرار می‌دهد، تنها کسی که صاحب مکعب باشد، می‌تواند داو بعدی را پیشنهاد دهد.

    مرتبط: مکعب میانی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه