خال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خال

  1. یک تاس پرتاب شده که عدد ۱ را نمایش دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه