تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس

  1. یک مکعب که بطور معمول شش وجه دارد و اعداد ۱ تا ۶ بر روی آن درج شده است، در بازی تخته‌نرد از دو تاس در هر دور استفاده می‌شود. جفت تاس.

زبان‌ها
ثبت ترجمه