جفت تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جفت تاس

  1. [جمع دو تاس.] دو مکعب کوچک، که هر سمت آن با تعدادی نقطه نشانه‌گزاری شده‌اند و اعداد ۱ تا ۶ را نشان می‌دهند. تاس‌های تخته نرد معمولا با گوشه‌های گرد ساخته می‌شوند تا گردش بهتری داشته باشند. در هر دور دو تاس پرتاب می‌کنید و مهره‌ها را مطابق با اعدادی که ریخته‌اید حرکت می‌دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه