حرکت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت

  1. پیشروی یک مهره با توجه به عددی که روی یکی از تاس‌ها پرتاب شده نشان داده می‌شود. سه نوع حرکت قانونی وجود دارد که می‌توانید انجام دهید: (الف) وارد کردن یک مهره از پیشخوان (تنها حرکت قانونی شما زمانی که مهره‌ای روی پیشخوان دارید). (ب) حرکت دادن یک مهره به جلو با تعداد مشخص [خال (۲)] (#pip) متناسب با اعداد تاس به یکی از خان‌های باز، در صورت امکان [زدن](# hit) مهره‌ی تک حریف؛ یا (ج) بیرون کشیدن یک مهره، زمانی که تمامی مهره‌های شما در خانه قرار گرفته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه