تختِ خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ خانه

  1. به چارکی که خان-یک تا خان-شش شما را در بر می‌گیرد. آخرین چارکی می‌باشد که شما مهره‌های خود را پیش از بیرون کشیدن به آن منتقل می‌کند. همچنین حریف شما باید برای وارد کردن مهره‌هایی که بر روی پیشخوان دارد از این چارک شروع کند. همچنین تختِ خانه شما با نام‌های تختِ داخلی یا جدول داخلی شناخته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه