چارک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

چارک

  1. یک چهارم از فضای بازی بر روی صفحه‌ی تخته نرد. اولین چارک شامل خان ۱ تا ۶ بازیکن می‌شود، دومین چارک خان‌های ۷ تا ۱۲، سومین چارک خان‌های ۱۳ تا ۱۸ و به همین ترتیب چهارمین چارک خان‌های ۱۹ تا ۲۴ را در بر می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه