صفحه‌ی تخته نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

صفحه‌ی تخته نرد

  1. تخته نرد (۱) روی صفحه‌ای متشکل از ۲۴ مثلث باریک به نام خان (۱) بازی می‌شود. مثلث‌ها با رنگ‌های متناوب در چهار قسمت (چهارگوش) گروه بندی شده‌اند و هر گوشه ۶ مثلث را شامل می‌شود. این چهار گوشه به نام‌های خانه و بیرون خانه به علاوه‌ی خانه‌ی حریف و بیرون خانه‌ی حریف شناخته می‌شوند. گوشه‌های خانه و بیرون خانه توسط یک برآمدگی در مرکز صفحه با نام پیشخوان از هم جدا می‌شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه