پیشخوان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پیشخوان

  1. برآمدگی که در مرکز صفحه‌ دو گوشه‌ی خانه و بیرون خانه را از هم جدا کرده است. زمانی که مهره‌ها کشته شوند بر روی این برآمدگی یا پیشخوان قرار می‌گیرند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه