تختِ بیرونی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ بیرونی

  1. سمتی از صفحه‌ی تخته نرد، مخالف سمتی که بازیکنان مهره‌های خود را از آنجا بیرون می‌کشند. تختِ بیرونی هر یک از بازیکنان از خان شماره‌ی ۷ تا خان شماره‌ی ۱۲ را شامل می‌شود.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه