زدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن

  1. حرکت مهره به خانی که تنها یک مهره‌ی حریف در آن قرار داشته باشد، اینکار موجب کشته شدن مهره‌ی تک حریف شده و آن مهره باید بر روی پیشخوان قرار بگیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه