تک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تک

  1. مهره‌ای که بصورت تکی بر روی یکی از خان (۱) قرار گرفته باشد که در این صورت معرض خطر کشته شدن قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه