خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان

  1. یکی از بیست و چهار مثلث باریک، دوازده مورد از آن در هر طرف از صفحه‌ی تخته نرد که مهره های بازیکنان در آن می نشینند. خان‌ها برای هر بازیکن ۱ تا ۱۲ در سمت نزدیک‌تر و ۱۳ تا ۲۴ در جهت دورتر شماره گذاری می‌شوند. با توجه به نحوه‌ی شماره‌گزاری‌ها، خان-یک هر بازیکن معادل خان-۲۴ حریفش می‌باشد.

  2. دو یه چند مهره بر روی یکی از مثلث‌های باریک، یک خانه ساخته شده.

  3. زدن مهره‌ی تک و ساختن خان با یک پرتاب تاس و در یک نوبت. ساختن یک خان بر روی تک.

  4. واحد شمارش امتیازات بازی، هر بازی ۱، ۳ یا ۳ امتیاز دارد (برای بازی تک یک امتیاز، مارس دو امتیاز، یا سیاه‌مارس سه امتیاز) که در مقدار مکعب دو برابری ضرب می‌شود. در بازی پولی، شما با یک مقدار مشخص به ازای هر امتیاز بازی می کنید. در بازی مسابقه‌ای هر مسابقه با تعداد مجموع امتیازات از پیش تعیین شده انجام می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه